prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

Viz SIS


Náměty na bakalářské a diplomové práce pod vedením prof. MatouškaBadatelská témata


 • Terénní i teoretické studium archeologických nálezů ze skalních dutin

 • Archeologický výzkum novověku

 • Studium vzniku a vývoje industriální společnosti a kultury v ČecháchStudium


 • 1973–1978 Filosofická fakulta UK, katedra obecných dějin a pravěku, obory prehistorie – historie

 • 1985 PhDr.

 • 1983-1988 CSc.: studium formou externí aspirantury při Archeologickém ústavu ČSAV v Praze

 • 2006 jmenován docentem

 • 2012 jmenování profesorem pro obor sociální a kulturní antropologie


Zaměstnání


 • 1979–1991 Okresní muzeum v Berouně, archeolog

 • 1991–1995 Národní muzeum, oddělení prehistorie a protohistorie

 • 1995–2001 Archeologický ústav AV ČR v Praze

 • 2001–současnost Fakulta humanitních studií UK

 • 2013 - 2018 Filozofická fakulta ZČUOsobní informace


 • Dvakrát rozvedený. Od roku 2010 „otec samoživitel“, v současnosti vychovávám jednoho nezletilého syna.

 • Celoživotně aktivní sportovec: basketbal, veslování, běh, fotbal, triatlon, cyklistika.

 • Průběžně amatérské hudební a divadelní aktivity. V 70. a 80. letech 20. století hudební sdružení Baba Jazz, na přelomu 20. a 21. století divadelní společnosti DivOch a Divadelní společnost Michala Vícha, aktuálně Skyland Blues Band.


Ocenění

 • Cena Bedřicha Hrozného 2020


Nejvýznamnější publikace


 • Sýkorová, I. - Matoušek, V. 1998: Od svatého Václava k lovcům mamutů. Praha: Epocha. 

 • Matoušek, V. 2005: Bacín – brána podzemí. Archeologický výzkum pravěké skalní svatyně v Českém krasu. Praha: Agentura Krigl.

 • Matoušek, V. 2006: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Třebel. Praha: Academia.

 • Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.

 • Blažková, T. – Fialová, D. – Matoušek, V. eds. 2014: Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století, Praha: Togga.

 • Matoušek, V. – Janata, T. – Chlíbec, J. – Urbani, R. – Zimová, R. 2017: Třebel 1647. A Battlefield of the Thrity Year´s War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology. Praha: Agentura Krigl.

 • Matoušek, V. – Hrnčiřík, P. – Šámal, Z. 2018: Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války. České Budějovice: Veduta.

 • Matoušek, V. – Janata, T. – Zimová, Z. – Chlíbec, J. 2018: Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Praha: Togga.Nejvýznamnější granty a grantové projekty


 • GAAVČR A9002805

  Roky: 1998–99

  Název: Bacín. Kultovní místo z doby halštatské v Českém krasu

  Téma: Dokončení (syntéza) poznatků z komplexního interdisciplinárního výzkumu pravěké skalní svatyně v Českém krasu.


 • GAUK 307/2003/A-HN/FHS

  Rok: 2003

  Název: Třebel 1647. Archeologický výzkum bojiště ze třicetileté války

  Spoluřešitelé: B. Kolárová a M. Kovandová

  Téma: Společně se studentkami B. Kolárovou (FHS UK) a M. Kovandovou (FS ČVUT) dokončení a vyhodnocení výsledků systematického interdisciplinárního studia bojiště ze třicetileté války.


 • GAČR 404/06/0256

  Roky: 2006–08

  Název: Obraz a realita. Bojiště třicetileté války v Čechách v díle M. Meriana

  Spoluřešitelé: B. Altová a J. Šimek

  Téma: Komplexní, mezioborové studium ikonografických pramenů k bojištím třicetileté války v Čechách. Primárně zaměřeno na rytiny publikované v dílech M. Meriana Theatrum Europaeum a Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae.


 • GAČR 404/09/0090

  Roky: 2009–10

  Název: Vývoj krajiny Čech v preindustriálním a industriálním období. Změna nebo kontinuita?

  Téma: dokončení a publikace rukopisu monografie „Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální“.


 • GAUK 1896314

  Řešitelka: Tereza Blažková

  Roky: 2014–2015

  Název: Zapomenuté stopy dřevařů 19. století v šumavské krajině.


 • GAČR 15-03380S

  Roky: 2015–2017

  Název: Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech

  Téma: Proměny venkovské krajiny a sídel Čech, jež se udály během třicetileté války (1618-1648), která měla devastující dopad na mnoho regionů střední Evropy.
Členství v akademických komisích a radách


 • V letech 1988–1992 vedoucí redaktor sborníku Český kras (vydavatel Okresní muzeum v Berouně).

 • V letech 1993–1995 vedoucí redaktor časopisu Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností (vydavatel Národní muzeum).

 • V letech 1996–2000 vedoucí redaktor časopisu Archeologické rozhledy (vydavatel Archeologický ústav AV ČR v Praze).

 • V letech 2004–08 člen podoborové komise 404 – historické vědy Grantové agentury České republiky.

 • V letech 2008–2012 člen Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy, sekce společenské vědy – historie, národopis

 • V letech 2009–2013 člen hodnotícího panelu P 405 Historické vědy a národopis GAČR

 • Od roku 2009 člen oborové rady studijního programu P7105 Historické vědy, oborové komise pro studijní obor Archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

 • 2010–2014 člen Vědecké rady Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

 • 2010-2019 garant studijního programu sociální a kulturní ekologie na FHS UK

 • V letech 2004–2006 člen Akademického senátu FHS UK

 • Od roku 2009 jsem členem správní rady České společnosti archeologické o.p.s.Poslední změna: 4. březen 2021 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám