Státní závěrečná zkouška DMEK


Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška zakončující studijní program DMEK se skládá ze 4 částí, které reflektují mandatorní bloky, které studenty provázely celým studiem:


1. Dějiny evropské kultury a vzdělanosti (navazuje na PPZ Dějiny evropské kultury a vzdělanosti I. a II. a Seminář k dějinám evropské kultury a vzdělanosti; studenti mohou uplatnit i znalosti získané v PVP Dějiny idejí, Dějiny pojmů a idejí, teorie kulturní evoluce a dějiny kultury, Knižní kultura novověku, Aktuelle europäische Kultur, Dějiny moderní vědy, Kapitoly z dějin dějepisectví, Kapitoly z dějin archeologie, Kapitoly z dějin sociologie, Vybrané problémy dějin univerzit)


2. Náboženské dějiny Evropy (navazuje na PPZ Náboženské dějiny Evropy I. a II. a Seminář k náboženským dějinám Evropy; studenti mohou uplatnit i znalosti získané v PVP Křesťanství, Islám, Staroseverské představy o duši a těle, Evropská sakrální architektura)


3. Vizuální kultura v evropské historii (navazuje na PPZ Vizuální kultura v evropské historii I. a II. a Seminář k vizuální kultuře; studenti mohou uplatnit i znalosti získané v PVP Architektura v kontextu evropské tradice, Hmotné kulturní dědictví, Evropská sakrální architektura, Vybrané otázky z archeologie Evropy, Archeologický výzkum novověku a moderní společnosti)


4. Obhajoba diplomové práce


*číselné označení té které části neurčuje pořadí, v němž student zkoušku skládá.


Obhajoba diplomové práce

Veškeré formální náležitosti týkající se diplomových prací jsou uvedeny v sekci Diplomová práce.


Přihlášení k SZZ

Ke všem částem SZZ se studenti poprvé přihlašují současně. Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů ve stanoveném poměru (splněné povinné předměty a max. 12 ECTS z volitelných předmětů).


Přihlášení k SZZ má dva kroky:

1) přihlášení ve Studijním informačním systému, a to stejným způsobem, jakým se přihlašují k jakékoli jiné zkoušce.

2) odevzdání tištěné přihlášky generované ze SIS:

  1. V SIS si pro každou státní zkoušku (vč. obhajoby DP a případných opravných termínů jakékoliv části SZZ) vygenreujte přihlášku pro konkrétní termín SZZ, ke které se hlásíte. Na úvodní stránce SIS klikněte na "Státní závěrečné zkoušky" a v oddílu "akce" zadejte "tisk přihlášky" v daném termínu a klikněte na "Proveď" - to Vám přihlášku vygeneruje.

  2. Podepsanou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu, a to nejpozději k termínu stanoveným harmonogramem akademického roku.


Studenti, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.


Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.
Poslední změna: 15. únor 2021 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám