Diplomová práce


k Diplomové práci na EKDD/DMEK

Obhajoba diplomové práce navazuje na dva semináře, v jejichž průběhu by si měl/a studující prohloubit dovednosti potřebné k realizaci vlastního projektu a zpracování v podobě odborného textu.


Téma diplomové práce a vedoucí/ho práce si studenti volí sami dle zaměření svého projektu z řad interních i externích vyučujících studijního programu. V případě, že by student měl téma práce, jež by oborově nemohl pokrýt žádný z interních či externích vyučujících, může si zvolit vedoucího mimo studijní program DMEK pouze s písemným svolením vedoucího programu. Téma práce si student volí podle svého oborového zájmu, nicméně modelová témata diplomové práce jsou zveřejněna zde.


V průběhu obhajoby se hodnotí jak prokázaná schopnost vypořádat se se zvoleným tématem a samostatně zpracovat diplomovou práci, tak způsobilost k ústní prezentaci výsledků práce, reagování na připomínky formulované v oponentských posudcích a na otázky zkušební komise.


Ke obhajobě diplomové práce je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, které se skládají z kreditů za úspěšné zakončení všech povinných předmětů a řádného poměru povinně volitelných a volitelných předmětů (z povinného počtu 120ECTS může mít student pouze 12 ECTS z volitelných předmětů).


Formální a obsahové náležitosti diplomové práce

V diplomové práci má student/ka prokázat, že splnil/a základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru (tj. schopnost jasně formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod a postupů, zrealizovat plánované postupy, přiměřeně zdokumentovat a shromáždit potřebná data a poznatky, samostatně interpretovat dosažené výsledky, formulovat jednoznačné a podložené závěry, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem). Diplomová práce má jak aspekt praktické realizace tématu (vlastní výzkum, podpora změny, monitorování či evaluace), tak aspekt literárního zpracování tématu v předložené práci. Kvalita zpracování obou těchto částí je při hodnocení diplomové práce posuzována.


Diplomová práce začíná úvodem, který podává vymezení problému, formuluje hlavní hypotézy nebo výzkumné otázky, přibližuje použité výzkumné metody, sumarizuje strukturu celé práce a případně vymezuje lokaci badatele/ky. Práce dále obsahuje teoretickou či rešeršní část, věnovanou shrnutí současného stavu znalostí v rámci zadaného tématu. Teoreticky zaměřené práce se dále strukturují podle povahy tématu. Jedná-li se o práci empirickou, následuje část věnovaná vlastnímu výzkumu (analýzám) a jejich výsledkům, která zahrnuje diskusi použité metodologie (metodiky), zvolených a realizovaných postupů. Získané výsledky jsou kriticky zhodnoceny a zařazeny do širšího teoretického kontextu v závěrečné diskusní části.


Práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu – vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých. Studující nemůže v diplomové práci použít materiál z již jinde publikovaných výzkumů nebo materiál získaný mimo dobu, kdy pracoval na diplomové práci. Na takový materiál může pouze odkázat.


Více k formálním a obsahovým náležitostem práce na https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-48.html.Registrace tématu diplomové práce

Podle Opatření děkana 14/2017, kterým se řídí vypisování, evidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, musí mít student zaregistrované téma své diplomové práce minimálně 6 měsíců před plánovanou obhajobou. Doporučujeme proto téma práce zaregistrovat již na konci 1. ročníku / začátku 2. ročníku studia.


Práci registruje zvolený vedoucí práce v případě, že jde o vyučujícího DMEK. Registrace probíhá v SIS. Vedoucí práce práci "zadá" do SIS a přiřadí ji ke studentu. V případě externistů registrace práce probíhá přes tajemnici studijního programu.


Obhajoba diplomové práce

Obhajoba diplomové práce je čtvrtou, závěrečnou částí státní závěrečné zkoušky. Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů ve stanoveném poměru (splněné povinné předměty a max. 12 ECTS z volitelných předmětů).


Přihlášení k obhajobě

Ke všem částem SZZ, tj. i k obhajobě práce, se studenti poprvé přihlašují současně.


Přihlášení k SZZ má dva kroky:

1) přihlášení ve Studijním informačním systému, a to stejným způsobem, jakým se přihlašují k jakékoli jiné zkoušce.

2) odevzdání tištěné přihlášky generované ze SIS:

  1. V SIS si pro každou státní zkoušku (vč. obhajoby DP a případných opravných termínů jakékoliv části SZZ) vygenreujte přihlášku pro konkrétní termín SZZ, ke které se hlásíte. Na úvodní stránce SIS klikněte na "Státní závěrečné zkoušky" a v oddílu "akce" zadejte "tisk přihlášky" v daném termínu a klikněte na "Proveď" - to Vám přihlášku vygeneruje.

  2. Podepsanou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu, a to nejpozději k termínu stanoveným harmonogramem akademického roku.


Studenti, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.


Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.


Odevzdávání diplomové práce

Přihlášku k SZZ, kterou si vytisknete ze SIS, spolu s diplomovou prací odevzdáváte tajemnici oboru k jednomu ze tří termínů, které jsou dány harmonogramem akademického roku. Diplomovou práci odevzdáváte ve dvou výtiscích, přičemž jeden výtisk musí být v tvrdé vazbě, druhý může být ve vazbě kroužkové. Do téhož termínu je taktéž nutné nahrát práci spolu s abstrakty (v českém a anglickém jazyce) do SIS: Témata prací (Výběr práce) - vyfiltrovat si svoji práci - rozkliknout - Editace. Posudky na svou práci poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.


Na poslední den daného termínu jsou obvykle vypsány ještě mimořádné úřední hodiny tajemnice.


Průběh obhajoby

K posouzení práce stanoví vedoucí katedry po dohodě s vedoucí/m práce jednoho oponenta/ku. Oponent/ka a vedoucí práce vypracují posudky předložené práce, v nichž výslovně uvedou, zda doporučují, resp. nedoporučují, práci k obhajobě a navrhnou stupeň její klasifikace, případně bodové ohodnocení. Vedoucí práce ve svém posudku zhodnotí i aktivitu studenta/ky během řešení diplomového úkolu.


Student/ka má právo být seznámen/a s posudky nejpozději 3 pracovní dny před konáním obhajoby. Nejméně 3 pracovní dny před obhajobou musí být práce vyložena na místě přístupném fakultní veřejnosti.


Vlastní obhajoba práce se děje rozpravou, během níž uchazeč/ka seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Autor/ka tak prokazuje schopnost ústní prezentace svých výsledků a jejich obhájení před komisí. Délka vlastní prezentace je stanovena na 10, maximálně 15 minut.


Následuje představení posudků vedoucí/ho práce a oponenta/tky. Autor/ka práce poté reaguje na připomínky obsažené v posudcích, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.


Následuje jednání komise bez přítomnosti diplomanta/tky a posléze vyhlášení výsledku obhajoby. O tom, zda práce vyhověla požadavkům a o její klasifikaci rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků, vlastního posouzení práce a výkonu studenta/tky u obhajoby.Poslední změna: 18. září 2021 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám