Časopis Lidé Města

Členové studijního programu Dějin moderní evropské kultury se výraznou měrou spolupodílí na tvorbě a vydávání odborného recenzovaného časopisu Lidé města.


Časopis vychází pravidelně 3x do roka, z čehož 2. číslo bývá anglické (Urban People).

Záměr časopisu

Lidé města jsou jediným dlouhodobě vycházejícím sociálně antropologickým časopisem v České republice, jehož hlavním zaměřením je antropologický výzkum městských společností jakožto jedno z ústředních badatelských polí současné sociální antropologie. Časopis se na tuto problematiku nicméně neomezuje, jednak proto, že věcně supluje neexistenci dalších oborových periodik, ale i z toho důvodu, že redakční rada považuje příliš úzké oborové zaměření časopisu za neadekvátní vzhledem k současnému stavu vědecké práce. Studie a další typy textů proto mohou vycházet nejen z pozic sociální, kulturní, historické či filosofické antropologie, ale také z metod a přístupů sociologie, historie, případně dalších společenských a humanitních věd, nebo se k sociální antropologii mohou vázat jen v teoretické a metodické rovině.Časopis je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a současně je veden v mezinárodních scientometrických a bibliografických databázích ERIH a CEEOL.


Kontakty

Šéfredaktor českého vydání

prof. Zdeněk Nešpor

Šéfredaktor anglického vydání

Mgr. Oldřich Poděbradksý, Ph. D.

Kontaktní osoba

bc. Kateřina Kovaříková

Poslední změna: 21. únor 2023 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám