Otázky k SZZ: Dějiny evropské kultury a vzdělanosti

 1. Antická kultura a cesty jejího transferu evropskému středověku;

 2. Od kapitulních škol ke vzniku universitních obcí: vzdělanost a kultura jako státotvorný i jako autonomní prvek;

 3. Modus kultury a vzdělanosti před vznikem knihtisku: slovo – písmo – disputace;

 4. Knihtisk: Přechod od dominance orální kultury ke studiu tištěných textů a s tím se pojící změna repertoáru;

 5. Prolomení univerzitního univerzalismu: Dekret kutnohorský jako milník zemské akademické reformace a proměn kultury na konci středověku;

 6. Proměny modu vzdělanosti a evropské univerzitní sítě v čase impaktu humanismu a reformace;

 7. Hebrejská kultura a vzdělanost raně novověké Evropy;

 8. Kulturní předpoklady i podmínky osvícenství: Kultura versus státní pragmatismus, reformy a katastrofy;

 9. Od humboldtovských reforem a ustavení evropského kulturního modelu k modernizaci školství a studia v polovině 19. stol.;

 10. Kulturní a vzdělanostní ideály 19. století. Panství meritokratických elit s akademickými dekrety;

 11. Kulturní a vzdělanostní emancipace židů v 19. a 20. století mezi vědeckou a kulturní dominancí a utrpením antisemitismu;

 12. Moderní věda druhé poloviny 19. stol. jako kulturní a sociální fenomén;

 13. Ženská kulturní a vzdělanostní emancipace 19. a 20. století;

 14. Evropa a USA: kultura, umění, vzdělanost a věda v proměňující se relaci a v boji o dominanci;

 15. První světová válka a selhání intelektuálů: vyvražděná generace vzdělanců a modernizační start doby meziválečné;

 16. Od dominance (stacionárního) slova ke kultuře obrazu i pohybu okolo r. 1900 a k meziválečnému sjednocení elitní kultury s masově technizovaným kulturním konzumem;

 17. Nacismus, stalinismus a kultura, resp. vzdělanost;

 18. Proměny evropských universit v poválečné době: příklad UK;

 19. Zlatá i revoluční léta šedesátá: zásadní proměna kulturní a vzdělanostní situace v euroamerickém prostoru: mezník poválečného vývoje;

 20. Krize tradičního evropského vzdělanostního modelu na konci 20. stol.: Od Magna charta Universitarum k bolestivým problémům boloňského procesu a impaktu internetu: rozloučení se kultury se slovem a triumf obrazu.


Poslední změna: 13. listopad 2019 10:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám